Indsamlet til gode formål:
35.417.885 kr.

PARTER

 1. Odendo er en virksomhed, der er registreret med CVR-nummeret 35410252 (i det følgende OD), og

 2. Odendo partner : virksomhedens partner, omtalt som sådan i aftalen (i det følgende partneren), og

 3. Sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen: den klub eller organisation, der køber og afvikler en auktion på OD's platform og omtales som sådan i aftalen. 

BAGGRUND

 1. A  OD er leverandør af en webbaseret tjenesteydelse til afvikling af onlineauktioner (som defineret nedenfor) til primært sportsklubber og velgørenhedsorganisationer.


  B  Partneren tilknyttes markedet og sælger auktioner på vegne af OD.


  C  Disse betingelser stipulerer de vilkår og betingelser, som auktionen beskrevet i aftalen skal afvikles under.


  D  Disse betingelser (i) er gældende for og skal indlemmes i enhver aftale mellem parterne i forhold til hele eksklusionen af alle andre vilkår og betingelser, (ii) substituerer enhver mundtligt indgået eller på anden måde indgået aftale mellem partneren, sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen. I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem disse betingelser og nogen specifik underskreven aftale har vilkårene i den pågældende underskrevne aftale forrang. 

DEFINITIONER

1.1 I denne aftale er følgende gældende, medmindre sammenhængen indikerer andet:


Aftale
betyder de betingelser sammen med en aftale underskrevet af begge parter, i hvilken sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen og den specifikke type auktion, datoen for ikrafttrædelse og ophør, kommission m.v. fremgår og accepteres, sammen med dens tilhørende bilag, eftersom hvert af disse kan ændres fra tid til anden i overensstemmelse med dets forordninger,


Gældende
lovgivning betyder alle gældende love, regulativer, forskrifter, eller øvrige krav fremsat af en hvilken som helst relevant myndighed eller noget andet myndighedsorgan med relevans for de auktioner samt produkter og tjenesteydelser, der sælges i territoriet,


Auktion
betyder de onlineauktionstjenester, som tilvejebringes af OD på OD's it-platform, herunder tilhørende tjenesteydelser som beskrevet i aftalen,


Dato
for ikrafttrædelse betyder den dato, der fremgår af aftalen,
Kommission betyder den kommission, der skal udbetales til OD i overensstemmelse med paragraf 5,


Immaterielle ejendomsrettigheder
betyder (i) patenter, opfindelser, design, copyright og relaterede rettigheder, databaserettigheder, varemærker og relateret goodwill, handelsnavne (uanset om disse er registrerede eller ej) samt rettigheder til at ansøge om registrering, (ii) ejendomsrettigheder i domænenavne, (iii) knowhow og fortrolige oplysninger, (iv) ansøgninger, forlængelser og fornyelse relateret til enhver af disse rettigheder samt (v) alle øvrige rettigheder af lignende beskaffenhed eller med tilsvarende effekt et hvilket som helst sted i verden,


Sponsor
betyder en leverandør af varer eller tjenesteydelser til en auktion,
Varighed betyder auktionens varighed,
Territorium betyder det land, hvori sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen har til huse, Moms betyder moms og enhver anden skat, indførelse eller afgift af lignende beskaffenhed og


1.2
Henvisninger til "parter" refererer til underskriverne af denne aftale, og henvisninger til en "part" skal forstås i overensstemmelse hermed. 


AUKTIONEN OG TJENESTEYDELSER

 1. 2.1  OD afvikler den aftalte auktion i territoriet i overensstemmelse med aftalen vedr. sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen på det websted, der fremgår af aftalen. OD tilvejebringer et professionelt websted for auktionen, herunder et auktionssystem, hvorpå sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen kan sælge sponserede produkter og tjenesteydelser til slutbrugere (købere) igennem den specifikke auktion, der fremgår af denne aftale.


  2.2  OD tilbyder forskellige typer og "auktionspakker" med forskellige tilknyttede tjenesteydelser og kommissionssatser m.v. Den type auktion, der vælges af sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen, fremgår af aftalen.


  2.3  Webstedet og auktionssystemet leveres med enkle og indbyggede procedurer og funktioner til afvikling af en auktion, betaling af budbeløb, juridiske oplysninger og rammer, herunder regler for fortrydelsesret, forbrugerrettigheder, oplysninger vedr. direktiver for e-handel samt administration af betaling og konto.


  2.4  De aktuelt gældende vilkår og betingelser for auktionen, og som er gældende for alle bydere og købere på auktionen, og som skal accepteres, er altid tilgængelige på det lokale sprog på auktionens websted som omtalt i aftalen.


  2.5  OD tilvejebringer retningslinjer for auktionen, der omfatter generelle oplysninger om en auktion samt rådgivning og vejledning vedr. afvikling af succesfulde auktioner m.v. 

JURIDISKE FORPLIGTELSER

 1. 3.1  OD er sammen med partneren den ENESTE udbyder af auktionssystemet og rammerne for auktionen. Sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen er den juridiske sælger af auktionens produkter og tjenesteydelser til køberne og er underlagt lovgivningen for de produkter og tjenesteydelser, der sælges på auktionen. I de fleste tilfælde vil køberne blive betragtet som "forbrugere", hvilket betyder, at de er beskyttet af obligatoriske og absolutte love til beskyttelse af forbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning.


  3.2  Det er af yderste vigtighed, at sportsklubbens eller velgørenhedsorganisationens samt sponsorens beskrivelse af det produkt og de tjenesteydelser, der sættes på auktion, er fuldstændig, tilstrækkelig, relevant og korrekt. OD eller partneren er ikke ansvarlig for sådan information indhentet fra sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen og sponsorerne.


  3.3  Sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen skal gøres opmærksom på, at fortrydelsesretten iht. gældende lovgivning er gældende, og at køberen har ret til – inden for et rimeligt tidsrum, som typisk er 14 dage – at annullere købet.


  3.4 Sportsklubben eller velgørenhedsorganisation og/eller sponsorerne vil også være ansvarlige for alle defekter og manglende 
  overensstemmelse for de produkter og tjenesteydelser, der er sat på auktion, og køberen vil i overegnstemmelse med gældende lovgivning (Købeloven m.v.) have visse rettigheder og muligheder for at fremsætte krav m.v.


  3.5  OD garanterer, at auktionssystemet og de tilhørende tjenesteydelser som sådan er i overensstemmelse med de relevante gældende love.


  3.6  OD har ret til efter eget skøn at tilbagebetale enhver betaling til en køber, som gør brug af sin fortrydelsesret, eller som gør krav i forhold til defekter m.v. og således er berettiget til øjeblikkelig tilbagebetaling iht. gældende lovgivning. 

MARKEDSFØRING AF AUKTIONERNE

 1. 4.1  Medmindre andet aftales, skal alle logoer, marketingmaterialer m.v. som anvendt af sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen på flyers, websteder m.v. bestilles og udfærdiges af OD eller af en leverandør af sådanne tjenesteydelser udpeget af OD.


  4.2  Som en del af tjenesteydelserne afhængigt af auktionstypen er forskellige markedsføringstiltag inkluderet, f.eks. marketing på OD's eller partnerens websted, auktionens websted på sociale medier (facebook m.v.). 

KOMMISSION OG HONORAR FOR AUKTIONER

 1. 5.1  OD er berettiget til licensbetaling for adgang til platformen. Licensen fremgår af aftalen.


  5.2  OD's kommission fremgår af aftalen og afviger fra auktionstypen. For produkter og tjenesteydelser tilvejebragt af OD eller partnerne i overensstemmelse med den specifikke sponsoraftale berettiger OD til en kommission af provenuet fra et sådant salg.


  5.3  Tillægsydelser, udover grundlæggende auktion, afregnes i henhold til aftalte betingelser.

FAKTURERING OG BETALING

 1. 6.1  Kommissionen beregnes efter afslutningen på den enkelte auktion og udbetales til sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen 35 dage efter auktionens udløb. En auktion udløber, når den sidste auktionsvare er blevet endegyldigt solgt, eller auktionsperioden udløber, og forudsat at bud-/købspriserne er blevet betalt af køberne (byderne).


  6.2  Der fremsendes en endelig opgørelse til sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen for hver auktion inden for 14 dage efter auktionens udløb.


  6.2.1 Unlimited auktioner opgøres kvartalsvis.


  6.3  Følgende beløb fradrages fra auktionens bruttoprovenu før beregning af kommissionen::


  6.3.1 Evt. beløb, der tilbagebetales til køberne (byderne) pga. krav og/eller fortrydelsesret, og OD kan efter eget skøn tilbagebetale eller refundere et hvilket som helst beløb til køberne.


  6.3.2 Alle gebyrer, der betales af OD for kreditkorttransaktioner og pengeoverførsler til banker, udstedere af kreditkort eller virksomheder, der administrerer betalinger (Teller m.v.) i forhold til købernes betaling af købsprisen.


  6.3.3 Det endelige bud fra køberne (købsprisen) for sponserede produkter/tjenesteydelser i overensstemmelse med paragraf 5, eftersom særkommission er gældende for sådanne produkter og tjenesteydelser som beskrevet i paragraf 5.


  6.4  Kommissionen fremgår af aftalen. OD's kommission for hver auktion vil altid være en procentdel af bruttoomsætningen med fradrag af de beløb, der fremgår af paragraf 6.3, samt evt. kommission for sponserede produkter og


  6.5  Kommissionen til udbetaling til sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen i henhold til denne aftale er inkl. evt. moms og andre skatter.


  6.6  OD skal udbetale det samlede provenu til sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen efter fradrag af kommission og de omkostninger, der omtales i paragraf 6.3., og beløbet forfalder til betaling senest 35 dage efter udløb af den pågældende auktion igennem en direkte overførsel til en bankkonto som anvist af sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen.


  6.7  Såfremt der opstår tvist i forhold til provenubeløbet eller forfalden kommission, vil et certifikat
  underskrevet af OD's revisor på det pågældende tidspunkt være endegyldig dokumentation for det skyldige beløb.


  6.8  Alle budbeløb/købsbeløb udbetales til en dedikeret konto tilhørende OD. Al rentetilskrivning til kontoen tilhører OD.

IMMATERIEL EJENDOM

7.1  Alle immaterielle ejendomsrettigheder anvendt på eller i forbindelse med auktionerne og de underlæggende it-syste- mer og softwaren tilhører og OD forbliver OD's ejendom.


7.2  OD tildeler sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen en ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge varemærker, logoer og navne til auktionen (Odendo m.v.) og i forhold til auktionerne i løbet af auktionens varighed med det ene formål at afvikle auktionen og markedsføring for auktionen.

ANSVAR

9.1  OD’s og partnerens maksimale samlede ansvar over for sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen (og sportsklubbens eller velgørenhedsorganisationens eneste retsmiddel) for alle krav fremsat under eller i forbindelse med denne aftale, herunder ansvar for kontraktbrud, misfortolkning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), tort (herunder forsømmelse), tilsidesættelse af lovmæssige forpligtelser, kan ikke overskride en sum på dkk 100.000 eller den samlede værdi af sponsorprodukterne, afhængigt af hvilket beløb der er lavest.


9.2  Ingen af parterne er ansvarlige over for modparten i forhold til nogen hændelige eller følgemæssige tab og skader.


9.3  Sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen skal forsvare
OD og partneren samt holde OD og partneren helt skadesløs fra og imod ethvert krav fremsat imod OD eller partneren af køberne i forhold til de sponsorprodukter, der sælges på auktionen, herunder krav vedr. defekter, manglende overensstemmelse og produktansvar.


9.4  Intet i paragraf 9 kan ekskludere eller begrænse nogen af parternes ansvar for hændelser, der opstår som følge af grov forsømmelse, svigagtig misrepræsentation eller svigagtig fortielse. 

FORCE MAJURE

10.1  Gældende for denne paragraf: Berørt part betyder en part i denne aftale, som berøres af, eller som hævder at være berørt af, en force majeure-begivenhed.


Force majeure-begivenhed
betyder en opstået begivenhed, der ligger ud over den berørte parts rimelige kontrol, herunder (og uden begrænsning til) følgende: (i) naturkatastrofer, terrorhandlinger, krig eller væbnede konflikter, civil ulydighed eller optøjer, (ii) tredjeparters forsømmelse, manglende forsyninger eller råvarer, strejker, brand, oversvømmelse, eksplosion eller voldsom ødelæggelse eller fejl på anlæg eller udstyr (dog kun i det omfang, en hvilken som helst af disse begivenheder i sig selv er forårsaget af en force majeure-begivenhed eller på anden måde ligger uden for den berørte parts rimelige kontrol) og (iii) lovændring, regulativer eller branchestandarder eller direktiver eller retningslinjer fra myndigheder.


10.2  Såfremt der opstår en force majeure-begivenhed, som forhindrer eller forsinker den berørte part i at honorere nogen eller alle af sine forpligtelser over for modparten, vil den berørte part ikke være ansvarlig over for modparten og vil midlertidigt være fritaget for sine forpligtelser under denne aftale i det omfang, at muligheden for at honorere dem er blevet berørt af force majeure-begivenheden.


10.3  
Hvis force majeure-begivenhedens effekt på den berørte part forhindrer den berørte part i at udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale i et tidsrum på mindst 30 sammenhængende dage, kan begge parter skriftligt opsige denne aftale med øjeblikkeligt varsel uden ansvar over for modparten. 

TILDELING

11.1  Sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen må ikke tildele aftalen eller nogen af aftalens rettigheder eller forpligtelser til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra OD.


11.2  OD kan tildele hele eller dele af aftalen til en tredjepart uden forudgående samtykke fra sportsklubben eller velgørenhedsorganisationen. 

OPHAVSRET/COPYRIGHT

Copyright/ophavsretsbeskyttede billeder og fotos må ikke bruges på Odendos platform.

Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, mv. på Odendos platform, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.

Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Odendo Aps og Odendo DK ApS fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

GENERELT

12.1  Rettighederne, beføjelserne og retsmidlerne som omtalt i denne aftale er (medmindre andet udtrykkeligt fremgår) akkumulerede og ikke eksklusive i forhold til nogen rettighed, nogen beføjelse eller noget retsmiddel som omtalt i lovgivningen eller på anden måde.


12.2  Manglende eller forsinket udøvelse af nogen rettighed, nogen beføjelse eller noget retsmiddel som omtalt i denne aftale udgør ikke en frafaldelse af den pågældende rettighed, den pågældende beføjelse eller det pågældende retsmiddel. Hvis en part frafalder et brud på nogen forordning i denne aftale, skal dette ikke opfattes som en frafaldelse af evt. efterfølgende brud på denne forordning eller som en frafaldelse af et brud på nogen anden forordning.


12.3  Hvis en domstol eller en myndighed tilhørende en kompetent jurisdiktion finder nogen forordning eller nogen del af en forordning i denne aftale ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, vil denne del aftalen samt legaliteten, gyldigheden eller eksigibiliteten for de øvrige forordninger i denne aftale være upåvirkede, medmindre andet fremgår af gældende lovgivning. Parterne skal tage alle rimelige tiltag i forhold til inden for rimelig tid at nå til enighed om alle lovlige og rimelige variationer vedr. denne aftale, der i videst muligt omfang kan være nødvendige for at opnå samme handelsmæssige virkninger, som ville være opnået ved honorering eller delvis honorering heraf. 

GÆLDENDE LOVGIVNING OG VÆRNETING

13.1  Denne aftale og evt. kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser, der opstår pga. eller i forbindelse med den, er underlagt og oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. 


13.2  Parterne aftaler uigenkaldeligt, at domstolene i Danmark har en eksklusiv jurisdiktion i forhold til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå pga. eller i forbindelse med denne aftale, eller evt. ikke-kontraktlige forpligtelser, der opstår pga. eller i forbindelse med denne aftale. Evt. tvister skal afgøres i Sø- og Handelsretten i København som første retsinstans.